โครงสร้างหน่วยงาน

[+] กรมช่างโยธาทหารอากาศ
  |--------กองวิทยาการ
  |--------กองอาคาร
  |--------กองสนามบิน
  |--------กองพัสดุช่างโยธา
  |--------กองโรงงาน
  |--------กองไฟฟ้า
  |--------กองประปา
  |--------กองดับเพลิงและกู้ภัย
  |--------แผนกการเงิน