วิสัยทัศน์ ภารกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแกนนำของกองทัพอากาศในสายงานช่างโยธา ที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนา อาคาร สถานที่ ให้มีความปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม อย่างประหยัดพลังงาน โดยมีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของชาวช่างโยธา

ภารกิจ

กรมช่างโยธาทหารอากาศ มีหน้าที่ วางแผนการปฏิบัติ อำนวยการ ประสานงาน ติดตาม กำกับการ พัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับกิจการช่างโยธา การสนามบิน การดับเพลิงและกู้ภัย และการพัสดุช่างโยธา กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านช่างโยธา มีเจ้ากรมช่างโยาธาทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ