ผู้บังคับบัญชา
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
ท่านที่ 1
พล.อ.จ.มหิดล หงสกุล
พ.ศ.2493-2494
ท่านที่ 2
น.อ.สถิร สุคนธรักษ์
พ.ศ.2494-2495
ท่านที่ 3
พล.อ.จ.สวน สุขเสริม
พ.ศ.2495-2496
ท่านที่ 4
พล.อ.จ.เรือง วิศวกรรม
พ.ศ.2496-2497
ท่านที่ 5
พล.อ.จ.สวน สุขเสริม
พ.ศ.2497-2500
ท่านที่ 6
พล.อ.ต.ศิริ เมืองมณี
พ.ศ.2501-2503
ท่านที่ 7
พล.อ.ต.กร กนิษฐานนท์
พ.ศ.2504-2514
ท่านที่ 8
พล.อ.ต.จอม กุลละวณิชย์
พ.ศ.2514-2518
ท่านที่ 9
พล.อ.ต.วาทิต โหละสุต
พ.ศ.2518-2520
ท่านที่ 10
พล.อ.ต.เจิม เพ็ชรสุวรรณ
พ.ศ.2520-2522
ท่านที่ 11
พล.อ.ต.อาทร โรจนวิภาต
พ.ศ.2522-2525
ท่านที่ 12
พล.อ.ต.นิมล บุญญานุรักษ์
พ.ศ.2525-2528
ท่านที่ 13
พล.อ.ต.อาคม อรรถเวทบวรวุฒิ
พ.ศ.2528-2530
ท่านที่ 14
พล.อ.ต.ไพโรจน์ เนตรศิริ
พ.ศ.2530-2533
ท่านที่ 15
พล.อ.ต.รังสรรค์ ทีขะระ
พ.ศ.2533-2535
ท่านที่ 16
พล.อ.ต.จรัล เมินทุกข์
พ.ศ.2535-2536
ท่านที่ 17
พล.อ.ต.ชูดวง แสงชูโต
พ.ศ.2536-2538
ท่านที่ 18
พล.อ.ต.รังสรรค์ ทีขะระ
พ.ศ.2538-2539
ท่านที่ 19
พล.อ.ต.ไพศาล สีตบุตร
พ.ศ.2539-2540
ท่านที่ 20
พล.อ.ต.นิพนธ์ สายเขมะ
พ.ศ.2540-2542
ท่านที่ 21
พล.อ.ต.สุรชัย สุทธิโชติ
พ.ศ.2542-2546
ท่านที่ 22
พล.อ.ต.สมนึก สวัสดิ์ถึก
พ.ศ.2546-2548
ท่านที่ 23
พล.อ.ต.อภิศักดิ์ บุญเผื่อน
พ.ศ.2548-2551
ท่านที่ 24
พล.อ.ต.อุทิศ ยิ้มแก้ว
พ.ศ.2551-2554
ท่านที่ 25
พล.อ.ต.ประโยชน์ ดีชัง
พ.ศ.2554-2556
ท่านที่ 26
พล.อ.ต.บรรจง คลายนสูตร์
พ.ศ.2556-2557
ท่านที่ 27
พล.อ.ต.ชลิต รัมมะวาส
พ.ศ.2557-2559
ท่านที่ 28
พล.อ.ต.สุรพล พุทธมนต์
พ.ศ.2559-2561
ท่านที่ 29
พล.อ.ต.เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด
พ.ศ.2561-2563
ท่านที่ 30
พล.อ.ต.กีรติ ปิงเมือง
พ.ศ.2563-2564
ท่านที่ 31
พล.อ.ต.เรวัต ทัตติยพงศ์
พ.ศ.2564-2565
ท่านที่ 32
พล.อ.ต.สุวรรณ ภาคาหาญ
พ.ศ.2565-2566