การบริหารความเสี่ยง ชย.ทอ.ปี64 (RM)

R1 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ชย.ทอ.ปี64

R2 การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ชย.ทอ.ปี64

R3 แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ชย.ทอ.ปี64

RB สรุปแผนบริหารความเสี่ยง ชย.ทอ.ปี64

RR ทะเบียนความเสี่ยง ชย.ทอ.ปี64