ข่าวและกิจกรรม

03 พ.ค. 66 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานกรมช่างโยธาทหารอากาศ

รายการปฏิบัติ ดังนี้ ประเภทกิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ พื้นที่ หน้าอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ ผู้ปฏิบัติ : ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมการเงินทหารอากาศ การปฏิบัติ : วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2566 น.อ.ไพรัตน์ สุขเหลือง รอง จก.ชย.ทอ.พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ ร่วมกันพัฒนา และทำความสะอาดบริเวณหน้าอาคารโดยรอบกรมช่างโยธาทหารอากาศ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปัญหาข้อขัดข้อง : ไม่มี จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดกรมช่างโยธาทหารอากาศ จำนวน 30 คน